19.02.2021

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være sendt Styret, inkl. saksunderlag, innen onsdag 16.mars.

Alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmer en uke før årsmøtet, Link til dokumentene blir lag ut på vår Facebook intern side sammen med link til selve Teams møterommet. Er man ikke på facbook kan man be om linkene ved å sende mail via kontaktskjema.

Alle medlemmer i LRK har adgang til årsmøtet, og alle medlemmer som fyller 15 år i løpet av 2021 har stemmerett, og er valgbar til våre organer. For å ha stemmerett, må medlemmet ha betalt kontingent for 2021, og vært medlem i minst en måned.

Årsmøte skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsberetning.
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning].
 10. Behandle forslag og saker.      
 11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
 12. Vedta idrettslagets budsjett.
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 14. Valg (Styre, kontrollutvalg, valgkomité og representanter til eksterne organisasjoner)
 15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap hvis nødvendig

Velkommen til årsmøtet 2021!

Vennlig hilsen styret

 

Kontakt LRK